ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž o brankářské rukavice Rinat“

(dále jen „pravidla soutěže“)

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel soutěže s názvem „Soutěž o brankářské rukavice Rinat“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o: 1 x brankářské rukavice Rinat dle vlastního výběru (https://www.rinatsport.cz/brankarske-rukavice/). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Facebook, konkrétně na stránce https://www.facebook.com/rinatCR.

 

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Outlet Depo s.r.o., Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1178/6. IČ: 28767721, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném 26270 C, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „pořadatel“).

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 02.10.2017 do 31.10.2017 do 12:00 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se koná na sociální síti Facebook a to na Facebookových stránkách spravovaných pořadatelem (https://www.facebook.com/rinatCR) (dále jen „FB profil“). Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook a má po celou dobu soutěže aktivní Facebook účet (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

 

3. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY

Organizátor vloží na FB profil (https://www.facebook.com/rinatCR) soutěžní status v tomto znění: "SOUTĚŽ S NÁMI O RUKAVICE Do komentáře pod tímto příspěvkem přidej fotografii ze zápasu a napiš, jaký výrobek z https://www.rinatsport.cz se ti nejvíce líbí. Autor fotky s nejvíce lajky od nás dostane brankářské rukavice Rinat dle vlastního výběru. Přidávat fotky a lajkovat můžeš až do úterý 30.10. 2017 do 12:00. Kompletní pravidla jsou zde  ►►► https://www.rinatsport.cz/facebook-soutez-pravidla".

Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí přidáním fotografie pod soutěžní příspěvek (https://www.facebook.com/rinatCR/photos/a.1388115798177611.1073741831.1383306371991887/1914913885497797/?type=3&theater). Úkolem soutěžících je přidat fotografii pod soutěžní příspěvek a k němu napsat jaký produkt z e-shopu https://www.rinatsport.cz se jim nejvíce líbí. 

 

4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

V soutěži bude vybrán 1 výherce, jehož fotografie získá nejvíc “lajků” v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Vyhodnocení výherce soutěže proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže. K informování výherců dojde prostřednictvím komentáře pod soutěžním albem, ve kterém bude označen výhercův profil a výherce bude vyzván ke sdělení svých kontaktních údajů do soukromé zprávy Facebookových stránek spravovaných pořadatelem v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Výhra bude doručena dle domluvy, výherce bude pořadatelem o podrobnostech informován v soukromé zprávě svého Facebook profilu.

Pokud vítěz nebude do 3 týdnů od oslovení Organizátorem prostřednictvím soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá. Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher. Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu nebo ji nepřevezme osobně, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

 

5. SOUHLAS S PRAVIDLY

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje. Dojde-li k vytvoření fotografie soutěžícím (k vytvoření autorského díla ve smyslu autorského zákona), poskytuje v momentě odeslání fotografie na tuto fotografii pořadateli soutěže oprávnění takové autorské dílo užít (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití. Zpracovávané osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže a k následnému výběru vítězů. Nebudou využity pro jiné marketingové účely. Subjekt souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno, příjmení nebo název Facebook účtu v případě, že se stane vítězem.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní Facebookový profil), nebo který svým jednáním hrubě narušuje průběh soutěže.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporují pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení soukromé zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato promoakce není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook, Inc. a tato společnost za ni neručí. Informace o soutěžících jsou poskytnuty neuzavřenému počtu příjemců informace a ne společnosti Facebook, Inc.

Společnost Facebook, Inc. je osvobozena od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků vyplývajících z této soutěže.

 

V Hradci Králové dne 02.10.2017